Käyttöehdot

MUUTTOMYYNTI.FI-MARKKINAPAIKAN YLEISET EHDOT 

1. EHTOJEN SOVELTAMINEN 

Näitä Muuttomyynti.fi-markkinapaikan yleisiä ehtoja sovelletaan, kun Muuttomyynti Palvelut PK-Seutu(y-tunnus: 2766979-1) mahdollistaa ylläpitämällään sähköisellä verkkosivustolla www.Muuttomyynti.fi (”Palvelu”). 

Ostaakseen Tuotteita Ostajien tulee joko rekisteröityä Palvelun käyttäjäksi tai antaa Palvelun verkkosivustolla vaaditut tiedot ostotapahtuman yhteydessä. Ostaja voi olla joko yksityishenkilö tai elinkeinonharjoittaja. Yksityishenkilön asemassa oleva Ostaja ymmärtää, että hänen pakottavan kuluttajasuojalainsäädännön mukaiset oikeutensa soveltuvat näiden Ehtojen nojalla käytettävässä Palvelussa ja Tuotteiden ostamisessa vain ja ainoastaan tilanteissa, joissa Tuotteen Myyjä on elinkeinonharjoittaja. Kuluttajasuojalainsäädännön mukaiset pakottavat säännökset eivät sovellu elinkeinonharjoittajana toimivaan Ostajaan riippumatta siitä, toimiiko Myyjänä yksityishenkilö tai elinkeinonharjoittaja. 

Palvelu toimii Tuotteiden markkinapaikkana, jonka kautta Myyjä myy Tuotteen Ostajalle omissa nimissään ja omaan lukuunsa. Myyjät voivat olla joko elinkeinonharjoittajia tai yksityishenkilöitä. Myyjä ymmärtää, että myydessään Tuotteita omissa nimissään ja omaan lukuunsa Palvelussa elinkeinonharjoittajan asemassa, on tämä pakottavan kuluttajasuojalainsäädännön mukaisessa vastuussa suhteessa yksityishenkilönä toimivaan Ostajaan. 

Muuttomyynti ei varastoi tai pidä muuten hallussaan Palvelun kautta myytäviä Tuotteita eikä sillä ole omistusoikeutta myytäviin Tuotteisiin, ellei näistä ehdoista muuta johdu. 

Palvelun käyttöön ja Tuotteiden myyntiin ja ostamiseen sovelletaan näitä Palvelun yleisiä ehtoja sekä muita Palvelun verkkosivuilla kulloinkin julkaistuja ohjeita ja ehtoja (yhdessä ”Ehdot”). Muuttomyyntillä on oikeus yksipuolisesti muuttaa näitä Ehtoja ilmoittamalla siitä Palveluun rekisteröityneille tai Palvelua käyttäville Myyjille ja Ostajille sähköisesti tai Palvelun välitykselle. Muutokset tulevat voimaan välittömästi ilmoituksen tekemisestä. Myyjä ja Ostaja hyväksyvät muutokset käyttämällä Palvelua. 

Myyjän nimi ja Ostajan oikeusasema käy Ostajalle ilmi Palvelun kautta myytävään Tuotteeseen liitetystä myynti-ilmoituksesta ennen kauppasopimuksen tekemistä. 

2. PALVELUN KÄYTTÖ JA REKISTERÖITYMINEN  

2.1 REKISTERÖINTI JA VAADITTAVAT TIEDOT  

Myydäkseen Tuotteita Palvelussa, Myyjän tulee rekisteröityä Palvelun verkkosivuilla täyttämällä rekisteröintilomake.  

Ostaakseen Tuotteita ja käyttääkseen Palvelua Ostajan tulee joko rekisteröityä Palvelun tai antaa ostotapahtuman yhteydessä ennen maksusuoritusta vaaditut tiedot.  

Myyjä ja/tai Ostaja tai muuten Palvelua käyttävä taho (”Palvelun käyttäjä”)vastaa aina antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta. Rekisteröitymällä Palveluun tai käyttämällä Palvelua Palvelun käyttäjä hyväksyy nämä Ehdot kokonaisuudessaan ja sitoutuu niihin. Mikäli Palvelun käyttäjä on oikeushenkilö, tulee rekisteröinti tai vaadittujen tietojen antaminen ostotapahtuman yhteydessä suorittaa sellaisen asianmukaisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen toimesta, jolla on oikeus edustaa oikeushenkilöä.  

Rekisteröinnin yhteydessä annettavat Palvelun käyttäjätunnukset ja salasanat ovat henkilökohtaisia. Palvelun käyttäjä vastaa kaikista toimenpiteistä, jotka suoritetaan sen käyttäjätunnuksilla. Palvelun käyttäjä ei saa ilmaista, siirtää tai lainata käyttäjätunnuksia kolmansille osapuolille.  

Palvelun käyttäjä saa Palveluun näiden Ehtojen mukaisen rajoitetun, peruutettavissa olevan ja ei-eksklusiivisen käyttöoikeuden. Käyttäjällä ei ole oikeutta taltioida, esittää julkisesti, välittää, lähettää edelleen tai käyttää Palvelua tai sen kautta vastaanottamiaan sisältöjä tai niiden osaa muutoin kuin näiden Ehtojen ja soveltuvan immateriaalioikeuslainsäädännön sallimissa rajoissa.  

Muuttomyynti ei ole vastuussa käyttäjätunnuksien oikeudettomasta käytöstä.  

Muuttomyynti kerää ja käsittelee rekisteröityjen tai Palvelussa muuten henkilötietoja antaneiden Palvelun käyttäjien henkilötietoja Palvelun tietosuojaselosteen, soveltuvan tietosuojalainsäädännön sekä toimivaltaisen tietosuojaviranomaisen määräysten mukaisesti. Henkilötietojen käsittely Palveluiden yhteydessä on tarkemmin kuvattu tietosuojaselosteessa.  

Palvelu käyttää evästeitä Palvelun toteuttamisessa. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka Palvelu lähettää Ostajan ja/tai Myyjän verkkoselaimeen, kun Ostaja ja/tai Myyjä vierailee Palvelussa. Tekstitiedosto sisältää informaatiota, jonka avulla Muuttomyynti voi esim. soveltaa palvelujaan vastaamaan paremmin Ostajan ja /tai Myyjän tarpeita. Muuttomyynti saattaa myös käyttää ns. web beaconeita - elektronisia kuvia, joiden avulla verkkosivustot voivat laskea yksittäisten kävijöiden määrän sivustolla. Web beacon tunnetaan myös nimillä ”tracking pixel” tai jäljite.  

Ostajalla ja/tai Myyjällä on oikeus sallia tai kieltää evästeiden käyttö. Mikäli Ostaja ja/tai Myyjä valitsee olla sallimatta evästeitä, voi Palvelun laatu tai saatavuus olla heikompi tai muuten rajoitettu. 

2.2 PALVELUN KÄYTTÖ 

Palvelu tarjotaan ”sellaisena kuin se on” eikä Muuttomyynti takaa Palvelun keskeytymätöntä saatavuutta. Muuttomyynti ei vastaa mahdollisista välillisistä tai välittömistä vahingoista, joita saattaa aiheutua sen vuoksi, ettei Myyjällä tai Ostajalla ole tilapäisesti, kokonaan tai osittain pääsyä Palveluun johtuen teknisestä viasta tai muusta Muuttomyyntistä riippumattomasta seikasta, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu. Muuttomyynti ei anna mitään välittömiä tai välillisiä takuita Palvelun toiminnallisuudesta tai ominaisuuksista. Muuttomyynti pidättää oikeuden päivittää, uudistaa sekä hetkellisesti tai pysyvästi lopettaa Palvelun tai sen osan tarjoaminen. Muuttomyyntillä on oikeus sulkea pois Myyjiä, Ostajia ja/tai näiden tilejä Palvelusta. Ostajalla tai Myyjällä, jonka pääsy Palveluun on evätty tai jonka käyttäjätili on lukittu, ei ole oikeutta rekisteröityä uudestaan tai käyttää Palvelua toisen asiakkaan käyttäjätunnuksella. 

Palvelun käyttäjä vastaanottaa ja käyttää Palvelua omalla vastuullaan ja vastaa Palvelun käyttämiseksi tarpeellisten laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta, toimintakunnosta ja asianmukaisesta suojaamisesta. 

Palvelua ei saa käyttää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella tai muulla vastaavalla immateriaalioikeudella suojatun aineiston tai kuvamateriaalin käyttämiseen, tarjoamiseen, ilmoittamiseen tai muuhun levittämiseen, tai tavalla, joka on haitallista tai loukkaavaa Muuttomyyntille, muulle Palvelun käyttäjälle tai kolmansille osapuolille. 

2.3 PALVELUN KAUTTA MYYTÄVÄT SALLITUT TUOTTEET 

Palvelun välityksellä saa myydä vain ja ainoastaan aitoja Tuotteita eikä tuoteväärennösten myyminen ole sallittua. Myyjä vastaa Ehtojen mukaisesti Palvelun kautta tapahtuvasta tuoteväärennösten myyntiyrityksestä tai myynnistä aiheutuneista kuluista ja seuraamuksista. 

Palvelun välityksellä ei myöskään saa myydä kulttuuriesineiden maastaviennin rajoittamisesta annetun lain (2016/933, muutoksineen) mukaisia kulttuuriesineitä, joiden maastavienti Suomesta muihin EU:n jäsenvaltioihin ja unionin alueen ulkopuolelle on luvanvaraista. 

3. MUUTTOMYYNNIN MYYNTIEHDOT PALVELULLE: MYY ITSE 

3.1 PALVELUN LAAJUUS  

Muuttomyynti sitoutuu Palvelun ylläpitäjänä mahdollistamaan Myyjälle Palvelussa julkaistavien tuotekategorioiden sisältämien yksittäisten katalogituotetietueiden ja myynti-ilmoitusten mukaisten Tuotteiden myymisen Ostajalle Myyjän määrittämään hintaan.  

Myyjä vastaa Tuotteen myynti-ilmoituksen laatimisesta ja siinä kuvattujen tietojen todenperäisyydestä ja ajantasaisuudesta.  

Myyjä tiedostaa, että Palvelussa voidaan myydä vain sellaisia Tuotteita, joille on löydettävissä Palvelusta tuotekategoria.  

Muuttomyynnillä  on oikeus markkinoida Myyjän Tuotteita Palvelussa valitsemallaan tavalla.  

Myyjä myöntää Muuttomyyntille ei-eksklusiivisen ja veloituksettoman käyttöoikeuden määräämättömäksi ajaksi myynti-ilmoituksiin sisältyviin Tuotekuviin Palvelussa tai Palveluun liittyvässä markkinoinnissa, mukaan lukien rajoittamatta sosiaalisen median mainonnassa. Kaikki Tuotteiden kuviin liittyvät immateriaalioikeudet säilyvät Myyjällä.  

Myyjä vakuuttaa vilpittömässä mielessä, että tällä on rasitteeton omistusoikeus Palvelun kautta myytäviin Tuotteisiin ja että myytävät Tuotteet ovat aitoja. Mikäli Myyjällä ei ole rasitteetonta omistusoikeutta Tuotteeseen, Myyjän on kirjallisen asiakirjan avulla pystyttävä todistamaan valtuutensa myydä ilmoittamansa Tuote ja saada siitä maksu. Muuttomyynti pidättää oikeuden poistaa Tuote myynnistä yksipuolisesti ja ilman korvausvelvollisuutta Myyjää kohtaan, mikäli ilmenee epäselvyyttä Tuotteen aitouden, omistusoikeuden tai muun Muuttomyyntin olennaiseksi katsoman, asiaan vaikuttavan seikan osalta.  

Muuttomyyntin evätessä yksipuolisesti Myyjän Tuotteen myymisen Palvelun kautta Myyjästä johtuvasta syystä tai mikäli Ostaja ei hyväksy näiden Ehtojen vastaista Tuotetta, vastaa Myyjä kaikista rahtikuluista Tuotteen palautukseen liittyen. Mikäli Ostaja on näissä tilanteissa jo suorittanut maksun Tuotteesta, palauttaa Muuttomyynti maksun Ostajalle Ehtojen mukaisesti.  

Muuttomyynti ei missään tapauksessa vastaa oikeudettomasti tapahtuvasta Tuotteen myynnistä kolmannelle osapuolelle.  

Myyjä hyväksyy ja vahvistaa, että Palvelun kautta myytävät Tuotteet myydään näiden Muuttomyyntin soveltamien Ehtojen mukaisesti. 

3.2 TUOTTEEN HINNAT JA MYYNTIVALUUTTA, MAKSUN TILITYS SEKÄ PALVELUMAKSU 

Myyjä ilmoittaa Tuotteen kiinteän hinnan valitsemassaan valuutassa osana Palvelussa julkaistavaa myynti-ilmoitusta. Myyjän ilmoittama hinta ei sisällä Tuotteen kuljetuskustannuksia eikä muita näiden Ehtojen nojalla perittäviä maksuja, jotka Muuttomyynti veloittaa Ostajalta näiden Ehtojen mukaisesti. Ostajalla on oikeus maksaa Tuote valitsemassaan valuutassa. Mikäli Myyjä ja Ostaja ovat valinneet eri valuutan, pidättää Muuttomyynti oikeuden päättää Tuotteen hinnan konvertoinnissa käytettävästä valuuttakurssista. Myyjä vastaanottaa maksun täysimääräisenä myynti-ilmoituksessa määrittelemässään valuutassa vähennettynä palvelumaksun osuudella ja Ostaja maksaa Tuotteen kauppahinnan valitsemassaan valuutassa. 

Muuttomyynti veloittaa Myyjältä palvelumaksun Palvelun kautta tehdyistä kaupoista. Palvelumaksu määräytyy Myyjän ilmoittamasta Tuotteen myyntihinnasta. Muuttomyynti pidättää palvelumaksun ja siihen liittyvän arvonlisäveron saamastaan kauppahinnasta ennen kuin maksu tilitetään Myyjälle. Muuttomyyntin kulloinkin veloittamat palvelumaksut on ilmoitettu Palvelun verkkosivuilla. 

Muuttomyynti vastaanottaa maksun Ostajan Palvelun kautta tilaamasta Tuotteesta (sekä Myyjän tekemästä toimituksesta) Myyjän puolesta ja lukuun kolmannen osapuolen tarjoaman maksupalvelun välityksellä. Muuttomyynti tilittää maksun Myyjälle viipymättä ja viimeistään kolme (3) arkipäivää maksun vastaanottamisen jälkeen sillä edellytyksellä, että Ostaja on maksanut Tuotteen hinnan täysimääräisenä ja vastaanottanut Tuotteen eikä reklamaatiota ole tehty kohdan 4.5 mukaisesti. 

Muuttomyynti tilittää maksun elinkeinonharjoittajan asemassa olevalle Myyjälle aikaisintaan viisitoista (15) ja viimeistään kaksikymmentä (20) kalenteripäivää maksun vastaanottamisen jälkeen sillä edellytyksellä, että yksityishenkilön asemassa oleva Ostaja on maksanut Tuotteen hinnan täysimääräisenä ja vastaanottanut Tuotteen eikä reklamaatiota ole tehty kohdan 4.5 mukaisesti tai peruuttamisoikeutta käytetty kohdan 4.1 mukaisesti. 

Muuttomyyntillä on oikeus pidättää Myyjälle tilittämästään maksusta mahdolliset Myyjän vastuulle kohdan 3.3 tai 3.4 mukaisesti kuuluvat Tuotteen virheeseen tai viivästykseen perustuvat vaatimukset. 

Elinkeinonharjoittajan asemassa toimiva Myyjä ymmärtää, että mikäli yksityishenkilön asemassa oleva Ostaja käyttää pakottavan kuluttajasuojalain mukaista etämyynnin peruuttamisoikeuttaan sen jälkeen, kun Muuttomyynti on jo tilittänyt Tuotteen myynnistä saadun maksun Myyjälle, on Myyjä velvollinen palauttamaan maksun viipymättä Muuttomyyntille. 

Muuttomyynti ei ole velvollinen tilittämään Myyjälle Tuotteesta vastaanotettavaa maksua kokonaisuudessaan tai osittain ennen kuin maksu on tosiasiassa suoritettu ja Muuttomyynti on vastaanottanut maksuvahvistuksen Ostajan Tuotteesta suorittamasta maksusta kolmannen osapuolen tarjoaman maksupalvelun välityksellä. 

3.3 TUOTTEEN TOIMITUS JA VAARANVASTUU 

Myyjän tulee huolehtia siitä, että Tuotteet ovat Ostajan noudettavissa sovitusta paikasta sovittuna ajankohtana. Myyjän tulee luovuttaa Tuotteet Ostajalle tai vaihtoehtoisesti Ostajan Palvelun kautta tilaamalle kuljetuspalveluntarjoajalle asianmukaisesti ja turvallisesti pakattuna. Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, vaaranvastuu Tuotteesta siirtyy Myyjältä Ostajalle, kun Tuote on todisteellisesti luovutettu Ostajalle tai kuljetuspalveluntarjoajan kuljetettavaksi. 

3.4 VIRHEVASTUU 

Myyjän tulee tehdä myynti-ilmoitus, joka sisältää Tuotteen yksityiskohtaisen ja ajantasaisen tuotekuvauksen. Myyjä tiedostaa, että Palvelun kautta myytävät Tuotteet myydään näiden Ehtojen mukaisesti. Mikäli Muuttomyynti joutuu Myyjän Tuotteesta myynti-ilmoituksessa antamien tietojen johdosta tai muusta Myyjästä johtuvasta syystä virhevastuuseen Ostajaa kohtaan ja siten korvausvelvolliseksi, on Muuttomyyntillä oikeus vaatia vastaavaa korvausta Myyjältä. 

Muuttomyynti ei missään tapauksessa vastaa Myyjälle mahdollisesti koituvista välittömistä tai välillisistä vahingoista, ellei vahinko johdu Muuttomyyntin tahallisesta tai törkeän huolimattomasta toiminnasta. 

Tuotteen ollessa virheellinen tai mikäli Muuttomyynti evää yksipuolisesti Myyjän Tuotteen myymisen Palvelun kautta Myyjästä johtuvasta syystä tai Ostaja ei hyväksy Ehtojen vastaista Tuotetta, on Myyjä velvollinen järjestämään kustannuksellaan Tuotteen palautuksen Ostajalta neljatoisten (14) päivän kuluessa Ostajan virheilmoituksen tai Muuttomyyntin ilmoituksen vastaanottamisesta. 

Mikäli Myyjä ei järjestä kustannuksellaan palautusta määrätyssä ajassa, palautuu Tuote Muuttomyyntin kustannuksella Muuttomyyntin varastotiloihin. Tällöin Muuttomyyntillä on oikeus periä Myyjältä toteutuneiden palautuskustannusten sekä Tuotteen varastointikustannusten määrä. 

4. MUUTTOMYYNNIN MYYNTIEHDOT PALVELULLE: MYYMME PUOLESTASI

4.1 MYYTÄVÄT HUONEKALUT

Muuttomyynti myy käytettyjä huonekaluja ja koriste-esineitä yksityishenkilöille ja yrityksille. Muuttomyynti hyväksyy myytävät huonekalut sen oman järjestelmänsä kautta, mikä erikseen arvioi myyntiarvon ja huonekalun laadun jokaisen huonekalun kohdalla. Hinta-arvio perustuu myyjän antamiin tietoihin.

Pidätämme oikeuden päättää mitkä huonekalut läpäisevät kriteerin myyntiin päättyvistä huonekaluista, eikä Muuttomyynnin pidä erikseen oikeuttaa hylättyä päätöstä myyjälle. Hylätty päätös saattaa johtua esimerkiksi myytävän tuotteen vähäisestä myyntiarvosta.

Muuttomyynti pidättää oikeuden kieltäytyä hyväksymästä huonekalun myynnin sen noutamisen aikaan, mikäli huonekalun kunto on huonompi mitä myyjä on kuvaillut.

Mikäli varastolla tehtävän laatutarkastuksen ja kuntoluokittelun aikana selviää jokin seikka, joka oleellisesti vaikuttaa huonekalun jälleenmyyntiarvoon, voidaan huonekalu hylätä myös laatutarkastuksen yhteydessä. Tästä ilmoitetaan aina erikseen myyjälle. (Katso 4.4. Huonekalun hinnan muutos tai myytävän tavaran hylkääminen)

4.2 HUONEKALUN HINNOITTELEMINEN SEKÄ HINNAN ALENNUKSET

Ennen myynti tilauksen hyväksymistä Muuttomyynti vastaanottaa huonekalun hinta-arvion myyjältä, mikä perustuu huonekalun kuntoon, ikään, merkkiin ja markkina-arvoon.

Tavoite on saada aina paras mahdollinen hinta huonekalulle. Muuttomyynnillä on kuitenkin oikeus alentaa huonekalun hintaa sen alkuperäisestä arviosta. Alkuperäinen arvio on vain arvio, eikä Muuttomyynti voi aina taata että lopullinen myyntihinta on sama kuin alkuperäinen arvio. Huonekalun myyntihintaan voi vaikuttaa esimerkiksi, kuinka kauan se on ollut myytävänä sekä sen hetkinen markkinatilanne. 

Muuttomyynti pidättää oikeuden asettaa hinta ylemmäksi tai alemmaksi, aina 50% asti alkuperäisestä hinta arviosta. Sen lisäksi muuttomyynnillä on oikeus hyväksyä ostotarjous, mikä on vähintään 60% listatusta hinnasta.

4.3 TUOTON JAKAMINEN

 1. Kun Muuttomyynti myy tuotteen, myyjä saa 60% tuotteen myyntituotoista itselleen. Myyjän komission prosenttiosuus on 60% lopullisesta myyntihinnasta.

 2. Muuttomyynti maksaa myyjälle maksettavan summan tämän sopimuksen nojalla pankin kautta myyjän ilmoittamalle pankkitilille. Myyjä hyväksyy maksettavan summan hyväksyessään ostotilauksen. On myyjän vastuulla varmistaa, että hänen Muuttomyynnille ilmoittamansa pankkitilin numero on oikea. Muuttomyynti ei ole vastuussa väärään pankkitiliin menneestä maksusta, mikäli myyjä on antanut virheelliset pankkitiedot.

 3. Myynnin tuotto maksetaan aina myyjälle kun ostaja on maksun suorittanut kokonaisuudessaan ja kun hänen tavaran palautusaika on mennyt umpeen. Ostajalla on 14 päivän palautusoikeus, mikä alkaa kun hän on vastaanottanut tavaran. 

Muuttomyynti käsittelee tilit kahdesti kuussa, joka kuukauden 15. - sekä viimeinen päivä. Kaikki maksut tehdään seuraavana maksujen käsittelypäivänä kun ostajan palautusaika on umpeutunut. Maksujen käsittely saattaa viivästyä siinä tapauksessa jos ostaja on valinnut myöhemmän kotiinkuljetuksen. 

4.4 MYYNTIHINNAN ARVION MUUTTUMINEN SEKÄ TAVARAN HYLKÄYS

Kun Muuttomyynti on hakenut tuotteen myyjältä, tai kun myyjä on tuonut tuotteen varastolle, menee tuote kuntotarkastukseen. Kaikki huonekalut käyvät kuntotarkastuksen läpi ennen myyntiprosessin alkua. 

Muuttomyynti tekee kaikki hinta-arviot etänä myyjän antaman tiedon ja kuvien perusteella. Mikäli kuntotarkastuksessa käy ilmi että huonekalu on luultua huonommassa kunnossa, Muuttomyynnillä on oikeus arvioida hinta uudestaan. Myyjä voi nähdä mahdolliset muutokset sisään kirjautuessa omalla sivullaan. 

Muuttomyynti voi kieltäytyä myymästä huonekalua, mikäli sen kunto on todettu liian huonoksi myyntiin. Tässä tapauksessa myyjä voi, joko jättää huonekalun Muuttomyynnille pientä korvausta vasten, jolloin Muuttomyynti kierrättää huonekalun, tai hän voi hakea huonekalun itse kahden viikon sisällä.  Myyjän täytyy ilmoittaa Muuttomyynnille erikseen mikäli hän on päättänyt hakea huonekalun. 

Mikäli myyjä ei reagoi huonekalun hylkäämis päätökseen tai hae huonekalua pois kahden viikon sisällä ilmoituksesta, Muuttomyynnillä on oikeus lahjoittaa tai myydä se eteenpäin. 

Myyjä on velvoitettu tarkistamaan sähköpostin ja sivunsa, jotta kommunikointi myyntiin liittyen voi tapahtua sujuvasti. Muuttomyynti ei ole velvollinen soittamaan erikseen muutoksiin liittyen, vaan kaikki kommunikointi tapahtuu sähköpostin ja omien sivujen kautta.

4.5 PALVELUN TARJOAJAN VASTUU JA HUONEKALUJEN VAKUUTUS

Huonekalun noudon jälkeen Muuttomyynti on vastuussa siitä myyntiprosessin aikana. Myyjän turvaksi, Muutomyynnillä on vakuutus jokaiselle huonekalulle, mahdollisia vahinkoja varten. Vakuutetut huonekalut korvataan myyjälle vahingon sattuessa voimassa olevien käyttöehtojen mukaisesti.

Mikäli huonekalu vioittuu Muuttomyynnin hallussapidon aikana niin pahasti, että se ei ole enään  myyntikuntoinen, myyjälle tullaan ilmoittamaan tästä erikseen. 

Muuttomyynnin vastuu on rajoitettu 60% huonekalun listatusta hinnasta. Jos listattu hinta on esimerkiksi 200 euroa, vakuutettu summa on 120 euroa.

Muuttomyynti ei ole vastuussa vahingoista, jotka ovat tapahtuneet tavalla joilla, Muuttomyynnillä ei ole mitään mahdollisuutta kontrolloida tai tapahtumaa ei ole mahdollista nähdä etukäteen tai välttää. Tällaisia tapahtumia ovat esimerkiksi luonnonkatastrofit, tulipalo, henkilökunnan sairastuminen tai mahdolliset liikenneonnettomuudet. 

4.6 MYYNTIAIKA SEKÄ MYYMÄTTÖMÄT TAVARAT

Muuttomyynnin tavoitteena on myydä huonekalut vähintään kolmen (3) kuukauden sisällä. Mikäli huonekalu ei ole myyty kolmeen - viiteen kuukauteen, Muuttomyynti ottaa yhteyttä myyjään, joka voi päättää jatkaako hän myyntiä.

Myyjällä on oikeus hakea huonekalu takaisin kahden viikon sisällä (tai erikseen sovittuna ajankohtana) yhteydenpidosta Muuttomyynnin kanssa. Mikäli myyjä ei hae huonekalua sen ajan sisällä, on Muuttomyynnillä oikeus hävittää, kierrättää, lahjoittaa tai myydä tavara, mistä ei tule kuluja myyjälle.

Mikäli Muuttomyynnissä on myynnissä täsmälleen samanlaisia ja merkkisiä tuotteita samalta myyjältä, Muuttomyynti voi lisätä näiden tuotteiden myyntiaikaa sanotusta viidestä kuukaudesta aina kahdeksaan kuukauteen asti, jos ainakin yksi näistä huonekaluista on myyty viiden kuukauden sisällä.

Myyjä voi seurata myyntiprosessia kirjautumalla omille sivuilleen Muuttomyynnin nettisivulla. 

4.7 MYYNTIKANAVAT

Ensisijainen myyntikanava huonekaluille on Muuttomyynnin oma nettikauppa. Muuttomyynnillä on oikeus käyttää muita myyntikanavia huonekalujen myynnille. Muuttomyynti voi käyttää esimerkiksi nettihuutokauppoja, suoraan myyntiä tai sen partnerin nettikauppaa myynnin edistämiseksi.

4.8 PALVELUALUE

Suomessa Muuttomyynti toimii pääkaupunkiseudulla (Helsinki, Vantaa, Espoo ja Kauniainen) ja sen lähiympäristössä. Muuttomyynti tarjoaa ostajalle mahdollisuuden kuljetukseen koko Suomen alueella, lukuunottamatta saaristoa. Pääkaupunkialueen ulkopuolelle kuljettaminen tapahtuu logistiikka partnerimme kautta.

4.9 HUONEKALUJEN HAKEMINEN

 1. Muuttomyynti noutaa kunkin esineen siitä paikasta, sinä päivänä, jotka sopimuksen osapuolet ovat sopineet yhteisesti myyntitoimeksiannon hyväksymisen yhteydessä. Muuttomyynti veloittaa noutomaksu 49€ vähennetään ansiotuloista.

 2. Hakuosoite täytyy olla palvelualueen sisällä, mikä on eritelty nettisivuilla ( Pääkaupunkialue, Helsinki, Vantaa, Kauniainen, Espoo or Kirkkonummi). Mikäli hakuosoite on palvelualueen ulkopuolella, eikä hakua ole erikseen sovittu, Muuttomyynti voi perua sopimuksen ilmoittamalla siitä myyjälle ennen sovittua haku aikaa. 

 3. Myyjä voi muuttaa hakuaikaa 48 tuntia ennen sovittua hakua. Siirtoilmoitukset tehdään haku kalenterin kautta myyjän omalla sivulla varaamalla uuden hakuajan. Vaihtoehtoisesti  myyjä voi ottaa yhteyttä Muuttomyyntiin sähköpostitse info@muuttomyynti.fi

 4. Myyjällä on velvollisuus ilmoittaa Muuttomyynnille tarkat ja merkitykselliset tiedot huonekalusta ja sen hakemisesta, siinäkin tapauksessa että nettisivut eivät kysy yksityiskohtaisia tietoja.

 5. Mikäli myyjä ei ole paikalla tai tavoitettavissa tavaran sovittuna haku ajankohtana, Muuttomyynnillä on oikeus periä 50e suuruinen maksu kulujen kattamista varten.

 6. Muuttomyynnin kuljetus tiimi tarkistaa huonekalun sitä hakiessa. Muuttomyynnillä on oikeus kieltäytyä ottamasta huonekalua myyntiin sitä hakiessa, siitäkin huolimatta että huonekalun kunnosta on erikseen mainittu tai sovittu Muuttomyynnin ja myyjän välillä. Muuttomyynnin ei tarvitse antaa erikseen syitä huonekalun hylkäämiselle myynnistä.

 7. Myyjä antaa Muuttomyynnille luvan ottaa kuvia tai videotodisteita huonekalusta, sen hakemisen aikaan, mitä tarvitaan Muuttomyynnin sisäisen laatutarkastuksen takia ja sisältyy haku ohjeisiin. 

 8. Myyjän täytyy varmistaa huonekalun helppo haku. Huonekalua hakiessa kulkureitti esimerkiksi käytävä tai rappu, täytyy olla esteetön,  sekä tavara täytyy olla valmiiksi irrotettuna, esimerkiksi seinästä tai kattopaneelista (esimerkiksi lamppu), sekä helposti nostettavissa. Huonekalut täytyy olla täysin koottuja, jollei muusta ole erikseen sovittu.

4.10 HUONEKALUN OMISTAJUUS

Muuttomyynti ei ole huonekalun omistaja, vaikka se on Muuttomyynnin hallussa. Myyjä pysyy huonekalun omistajana aina sen myynnin varmistamiseen asti. Myyjällä ei ole oikeutta vaatia huonekalua takaisin myyntitilaus pyynnön esittämisen jälkeen, niin kauan kuin myyntiprosessi on käynnissä. Muuttomyynti pidättää yksityis oikeuden myydä kyseistä huonekalua niin kauan kuin myyntiprosessi kestää. Myyjällä on oikeus pyytää huonekalunsa takaisin mikäli sitä ei ole myyty kahdeksan kuukauden sisällä. Huonekalun omistajuus siirtyy myyjältä ostajalle heti kun ostaja tilaa sen Muuttomyynnin nettikaupasta. Myyjällä ei ole oikeutta vaatia kaupan purkua tilauksen jälkeen.

4.11 MYYJÄN TIEDOT

Hyväksymällä myyntiehdot, myyjä hyväksyy Muuttomyynnin oikeuden prosessoida ja tallentaa myyjän yhteystiedot. Muuttomyynti tallentaa vain tiedot, jotka ovat pakollisia palvelun kululle. Myyjä voi nähdä Muuttomyyntiin tallennetut tiedot hänen omasta profiilistaan. 

5. MUUTTOMYYNTI.FI-MARKKINAPAIKAN OSTOEHDOT 

5.1 TILAUKSEN PERUUTTAMINEN YKSITYISHENKILÖN ASEMASSA TOIMIVAN OSTAJAN TOIMESTA 

Yksityishenkilön asemassa olevalla Ostajalla on kuluttajansuojalain (1978/38, muutoksineen) mukainen etämyynnin peruuttamisoikeus ainoastaan tilanteissa, joissa Palvelussa myytävän Tuotteen Myyjänä toimii elinkeinonharjoittaja. Kuluttajasuojalain mukainen etämyynnin peruuttamisoikeus ei koske elinkeinonharjoittajan asemassa olevaa Ostajaa riippumatta siitä, onko Myyjänä yksityishenkilö tai elinkeinonharjoittaja. Kuluttajasuojalain mukainen etämyynnin peruuttamisoikeus ei myöskään koske yksityishenkilön asemassa olevaa Ostajaa, mikäli Palvelussa myytävän Tuotteen Myyjänä toimii toinen yksityishenkilö. 

Yksityishenkilön asemassa olevan Ostajan on ilmoitettava Muuttomyyntille peruuttamisoikeuden käyttämisestä neljäntoista (14) päivän kuluessa Tuotteen ostotapahtumasta ja luovutuksesta. Peruuttamisaika alkaa kulua siitä päivästä, kun Ostaja tai tämän edustaja saa ostamansa Tuotteen haltuunsa. Peruuttamisilmoituksessa tulee ilmoittaa Tuotteen kohdenumero, ostopäivä sekä Ostajan käyttäjänimi. Peruutusilmoitus jätetään Muuttomyyntille sähköpostin välityksellä osoitteeseen info@Muuttomyynti.fi. Peruutus on mahdollista myös käyttämällä Oikeusministeriön asetuksen 110/2014 liitteen II mukaista peruuttamislomakkeen mallia [https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20140110]. 

Peruutetun oston jälkeen yksityishenkilön asemassa olevan Ostajan tulee omalla kustannuksellaan palauttaa Tuote Myyjälle neljäntoista (14) päivän kuluessa peruuttamisilmoituksen tekemisestä. Peruuttava Ostaja kantaa riskin Tuotteen vahingoittumisesta tai häviämisestä, kunnes Tuote on toimitettu takaisin Myyjälle. Ostajan tulee paketoida ja käsitellä Tuotetta siten, ettei se vahingoitu kuljetuksen aikana. Kun Myyjä on vastaanottanut Tuotteen, maksu hyvitetään neljäntoista (14) päivän sisällä Ostajalle. Palautettavasta summasta vähennetään Tuotteen mahdollinen arvonaleneminen, joka on johtunut Tuotteen käyttöönotosta Ostajan toimesta. Käyttöönottona ei pidetä Tuotteen käsittelyä ainoastaan sen luonteen, ominaisuuksien ja toimivuuden toteamiseksi. Takaisinmaksu tapahtuu samassa muodossa ja samalle tilinumerolle tai maksukortille, jota on käytetty ostossa. 

5.2 TUOTTEEN HINNAT, MAKSAMINEN JA PALVELUMAKSUT 

Tuotteiden hinnat ilman kuljetuskustannuksia ja muita näiden Ehtojen nojalla perittäviä maksuja on ilmoitettu osana Myyjän tuottamaa myynti-ilmoitusta. Hinnat voivat muuttua aika ajoin. Tuotteiden hintojen ilmoittamisessa käytetty valuutta voi vaihdella Tuotteiden välillä. Ostaja on kuitenkin oikeutettu valitsemaan Palvelun valikosta, missä valuutassa Tuotteen hinta Ostajalle esitetään ja/tai Ostaja maksaa Tuotteen. Kaikki Tuotteisiin liittyvät lisäkulut ilmoitetaan ja maksetaan samassa valuutassa kuin mitä kyseisen Tuotteenmyynti-ilmoituksessa on esitetty. 

Muuttomyynti veloittaa Myyjältä palvelumaksun ja siihen liittyvät arvonlisäverot Tuotteen hinnasta. Muuttomyyntin kulloinkin veloittamat palvelumaksut on ilmoitettu Muuttomyyntin verkkosivuilla. Tuotteiden hintoihin eivät sisälly kuljetuskustannukset tai muut näiden Ehtojen mukaan perittävät maksut. 

Ostaja maksaa Tuotteen tilauksen yhteydessä yhdellä Muuttomyyntin tarjoamista maksutavoista. Muuttomyynti vastaanottaa Ostajan tekemän maksun Myyjän lukuun kolmannen osapuolen tarjoaman maksupalvelun välityksellä. Muuttomyyntilla on oikeus siirtää Ostajalta oleva saaminen rahoitusyhtiölle tai muulle kolmannelle. 

5.3 TUOTTEEN NOUTO/KULJETUS JA MYÖHÄSTYNEESTÄ NOUDOSTA/NOUTAMATTA JÄÄNEESTÄ TUOTTEESTA JOHTUVA PURKUOIKEUS 

Ostajan Palvelusta tilaamat Tuotteet toimitetaan Ostajalle suoraan Myyjältä. Tuotteen luovutuspaikka- ja ajankohta sovitaan Myyjän ja Ostajan välillä erikseen. Ostaja voi myös vaihtoehtoisesti Palvelun kautta valita toimituksen joko kuljetuspalveluntarjoajan välityksellä tai Myyjän toimesta. 

Muuttomyynti ei säilytä tai pidä hallussaan Palvelun kautta tilattuja Tuotteita. Muuttomyynti ei vastaa Ostajan Palvelun kautta tilaamasta kuljetuspalvelusta tai sen virheistä vaan Ostajan sopimuskumppani on näissä tilanteissa kuljetuspalveluntarjoaja. 

Mikäli Ostaja ei vastaanota Palvelusta tilattua Tuotetta, siirtyy Tuote näissä tilanteissa Muuttomyyntin varastotiloihin. Muuttomyynti varastoi Tuotetta Ostajan puolesta neljäntoista (14) päivän ajan, jolloin Ostajalla on mahdollisuus noutaa Tuote Muuttomyyntin varastotiloista tai hyödyntää kustannuksellaan Palvelun kautta valittavaa kuljetuspalveluntarjoajaa. Muuttomyyntillä on oikeus saada Ostajalta kohtuullinen lisäkorvaus niistä kustannuksista, joita Tuotteen varastoimisesta ja kuljettamisesta on aiheutunut. 

Mikäli Ostaja ei mainitun neljäntoista (14) päivän kuluessa ole noutanut Tuotetta Muuttomyyntin varastosta tai järjestänyt Tuotteen kuljetusta, Muuttomyynti myy Tuotteen niiden määräyksien mukaisesti, jotka ilmenevät laista elinkeinonharjoittajan oikeudesta myydä noutamatta jäänyt esine (1988/688, muutoksineen). Myyntihinta käytetään ensisijaisesti kattamaan ne kulut, jotka aiheutuvat myynnistä ja ulkoisen varastointi-/huolintayrityksen saatavista ja näiden jälkeen kattamaan Muuttomyyntin saatavat Ostajalta. Mahdollinen ylijäävä summa maksetaan Ostajalle. 

Ostajan ja Myyjän sopiessa Tuotteen noudosta suoraan Myyjältä, on Ostaja velvollinen noutamaan Tuotteen sovittuna aikana sovitusta paikasta. Mikäli Ostaja ei nouda Tuotetta kahdenkymmenenneljän (24) tunnin kuluessa sovitusta ajankohdasta lukien eivätkä Osapuolet ole sopineet keskenään ajankohdan muutoksesta, on Myyjällä oikeus saattaa Tuote uudelleen myyntiin Muuttomyyntin kautta. Näissä tilanteissa Ostajalle palautettavasta ja maksetusta myyntihinnasta vähennetään Myyjälle aiheutuneen haitan kompensaationa kymmenen (10) prosenttia Tuotteen myyntihinnasta sekä Muuttomyyntille Tuotteen kauppaa koskevan rahaliikenteen hoitamisesta sekä rahojen palauttamisesta aiheutuneet kulut. 

5.4 MYYJÄN VIRHEVASTUU 

Palvelusta tilattavat Tuotteet ovat käytettyjä, jotka myydään tuotekuvauksen mukaisesti sellaisena kuin ne ovat kaupantekohetkellä. Tuotekuvauksen on sisällettävä kaikki olennaiset tiedot Tuotteesta, joista Myyjän voidaan olettaa tienneen kaupantekohetkellä. Olennaisten tietojen kertomatta jättämistä pidetään Tuotteen virheenä. Tuotteen kunto kuvaillaan lyhyesti Myyjän tuottaman myynti-ilmoituksen yhteydessä. Myyjä ei vastaa vaurioista, puutteista tai poikkeavuuksista, joiden ei voida olettaa olleen Myyjän tiedossa kaupantekohetkellä. Ostajan on syytä huomioida, että Tuotteen todellinen ulkonäkö voi poiketa siitä, mitä ilmenee kuvista sekä miltä Tuote näyttää tietokoneen näyttöpäätteellä, varsinkin väriominaisuuksien osalta. Tuotteesta annetut tiedot esimerkiksi Tuotteen tekijästä, aitoudesta, iästä, käytetystä tekniikasta, kunnosta tai alkuperästä, kuten myös tiedot Tuotteen yleisestä kunnosta, aiemmista vaurioista tai korjauksista perustuvat Myyjällä olevaan tietoon Tuotteesta, mutta tiedoissa saattaa ilmetä virheitä. Myyjä ei vastaa vaurioista ja virheellisyyksistä, jotka ovat Tuotteelle ominaisia, esim. luonnollisesta kulumisesta, vaurioista, vioista ja puutteista, kankaiden kiinnityksistä, kehysten kunnosta, materiaalien luonnollisista muutoksista, kuten paperien haalistumisesta ja puun halkeilemisesta. 

Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta seuraa, Myyjän virhevastuu rajoittuu seuraavaan. Jos Tuotteessa on virhe tai puute, josta Myyjä vastaa, on Myyjällä oikeus: (i) korjata virhe; (ii) antaa ostajalle hinnanalennus, joka vastaa virhettä; tai (iii) purkaa kauppa. Mikäli Myyjän omistus tai hallintaoikeudesta Tuotteeseen ilmenee epäselvyyttä, on sekä Muuttomyyntillä että Ostajalla oikeus purkaa kauppa. Mikäli kauppa puretaan, on Ostajalla ainoastaan oikeus saada Muuttomyyntin kautta maksettu kauppasumma takaisin Tuotteen palauttamista vastaan. 

Myyjän virhevastuu Ostajalle rajoittuu enimmillään siihen, mitä Ostaja on suorittanut eli kiinteän hinnan, ja arvonlisäveron sekä mahdollisten muiden kulujen takaisinmaksuun. Myyjä ei täten koskaan vastaa suorista tai epäsuorista vahingoista, joita Ostajalle voi aiheutua. 

Tuottamatta haittaa edellä mainitulle, Ostaja on aina oikeutettu täysimääräiseen palautukseen Tuotteesta maksamastaan kauppasummasta, mikäli Muuttomyynti evää yksipuolisesti Myyjän Tuotteen myymisen Palvelun kautta Myyjästä johtuvasta syystä tai Ostaja ei hyväksy näiden Ehtojen vastaista Tuotetta. Näissä tilanteissa Myyjä on ensisijaisesti velvollinen järjestämään kustannuksellaan Tuotteen palautuksen Ostajan hallussa Myyjälle neljatoisten (14) päivän kuluessa siitä, kun Myyjä on vastaanottanut Ostajan ilmoituksen tai Muuttomyyntin ilmoituksen. Mikäli Myyjä ei järjestä määrätyssä ajassa kustannuksellaan Tuotteen palautusta Ostajan hallusta, on Muuttomyynti toissijaisesti velvollinen kustannuksellaan palauttamaan väärennetyn Tuotteen Muuttomyyntin varastotiloihin. 

5.5 REKLAMAATIO 

Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta seuraa, Ostajan on reklamoitava mahdollisista virheistä välittömästi sen jälkeen, kun Ostaja on huomannut tai Ostajan olisi pitänyt huomata ne, kuitenkin viimeistään: 

(i) välittömästi Tuotteen vastaanoton yhteydessä, jos Ostaja noutaa Tuotteen itse tai Tuote toimitetaan kotiinkuljetuksella kuljetuspalveluntarjoajan välityksellä; 

(ii) yhden (1) työpäivän kuluessa Tuotteen noutamisesta, jos Tuote toimitetaan postin tai muun kolmannen osapuolen noutopisteeseen. 

Mikäli Ostaja laiminlyö reklamaatiovelvollisuuden ei Ostajalla ole oikeutta esittää vaatimuksia Tuotteen virheen perusteella. Reklamaatio tulee tehdä kirjallisesti. 

Ostajan tulee esittää reklamaatiot ja muut Tuotteisiin liittyvät vaateet Muuttomyyntin asiakastuelle, jonka yhteystiedot löytyvät Palvelun verkkosivuilta. 

6. FORCE MAJEURE 

Mikäli käsillä on ylivoimainen este, jonka seurauksena Muuttomyynti tai sen alihankkija estyy tai viivästyy täyttämästä näiden Ehtojen mukaisia velvoitteitaan, on Muuttomyynti vapautettu vahingonkorvausvastuusta ja muista seuraamuksista edellyttäen, että Muuttomyynti kohtuullisen ajan kuluessa ilmoittaa näistä olosuhteista. Heti kun tällainen este on poistunut, on velvoitteet täytettävä sopimuksen mukaisesti. Ylivoimaiseksi esteeksi lasketaan esimerkiksi luonnonmullistus, tulipalo, tulva, sota tai siihen verrattava tila, vallankumous, ydintapahtuma, terroristinen teko, uusi tai muuttunut lainsäädäntö, viranomaistoimet, lakko, työsulku, ehtojen täyttämisen estävä onnettomuus tai olosuhde, joka on ollut Muuttomyyntin vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella. 

7. SIIRTO 

Muuttomyynti Palvelut PK-Seutu pidättää oikeuden siirtää Muuttomyynti Palvelut PK-Seutu:n ja Ostajan väliset sopimukset kaikkine velvoitteineen kolmannelle ilmoittamalla siirrosta Ostajalle. Ostaja ei ole oikeutettu siirtämään kolmannelle osapuolelle Muuttomyynti Palvelut PK-Seutu:n ja Ostajan välisiä sopimuksia. 

8. VEROT 

Arvonlisäverovelvollinen Myyjä on suoraan arvonlisäverovelvollinen Palvelun kautta myymistään Tuotteista Ostajalle. Muuttomyynti Palvelut PK-Seutu toimittaa Myyjän puolesta arvonlisäverolain vaatimukset täyttävän laskun Ostajalle. 

Muuttomyynti Palvelut PK-Seutu toimittaa kummankin kaupan osalta Suomen voimassa olevan arvonlisäverolain (1993/1501, muutoksineen) vaatimukset täyttävät laskut Ostajille. Myyjälle tilitettävä summa sisältää sovellettavan arvonlisäveron määrän. 

Muuttomyynti on arvonlisäverovelvollinen Palvelun kautta perimistään palvelumaksuista. Sovellettava arvonlisäveron määrä sisältyy perittävään palvelumaksuun. 

Ostajan tilaamiin kuljetuspalveluihin liittyvän arvonlisäveron Muuttomyynti veloittaa Ostajalta arvonlisäverollisena myyntinä osana kuljetuspalvelun hintaa. 

Mikäli Muuttomyyntille syntyy velvollisuus maksaa tai pidättää muita veroja Palvelun käytöstä tai sen kautta tehdyistä kaupoista, Muuttomyynti pidättää veroja vastaavan määrän Myyjille tilittämistään maksuista. 

Yksityishenkilöiden ja muiden ei-arvonlisäverovelvollisten Myyjien tekemiin myynteihin ei lisätä arvonlisäveroa. Muuttomyynti Palvelut PK-Seutu toimittaa Myyjän puolesta arvonlisäverottoman laskun Ostajalle, ja Myyjälle tilitettävä summa ei sisällä arvonlisäveroa. 

9. SOPIMUSVERSIOT ERI KIELILLÄ 

Mikäli Ehtojen erikielisten versioiden välillä on ristiriitaa, suomenkieliset ehdot saavat etusijan. 

10. RIIDANRATKAISU 

Ehtoihin ja Palvelun välityksellä syntyneisiin sopimuksiin sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintasäännöksiä. 

Jos Palveluun liittyvää erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi neuvotteluilla, yksityishenkilön asemassa oleva Ostaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi, mikäli Myyjänä on elinkeinonharjoittaja. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi). Kuluttajan asemassa oleva Ostaja voi tehdä valituksen myös Euroopan komission vaihtoehtoiselle riidanratkaisuelimelle (www.ec.europa.eu

Mahdolliset Ehtoja tai Palvelun välityksellä syntyneitä sopimuksia koskevat riitaisuudet ratkaistaan lopullisesti Helsingin käräjäoikeudessa, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu. 

11. MUUTTOMYYNTI.FI-MARKKINAPAIKAN YHTEYSTIEDOT 

Muuttomyynti Palvelut PK-Seutu 
Kääntöpiiri 4c 22, FI-02210 Espoo, Finland 
info@Muuttomyynti.fi 
+358 45 254 5502  

Muuttomyynti Palvelut PK-Seutu 
Kääntöpiiri 4c 22 FI-02210 Espoo, Finland 
Y-tunnus: 2766979-1 
ALV-numero FI27669791

Tämä sivusto käyttää evästeitä (cookies). Käyttämällä muuttomyynti.fi sivustoa hyväksyt tämän.